Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti RCG
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Športové hry SPH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2023.0.1396 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.02.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Bernolákova 35
  • +421 35 6502633
    +421 911766099

Fotogaléria