Navigácia

Školský podporný tím

 

Naša škola disponuje v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch školským podporným tímom, ktorý je zložený z odborného zamestnanca – školský psychológ a dvoch pedagogických zamestnancov – pedagogických asistentiek.

Školský podporný tím buduje inkluzívnu klímu a kultúru na škole, zabezpečuje tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností.

K žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je tak umožnené pristupovať individuálne vzhľadom na ich špecifické potreby.

Čo je to špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba?

Je podľa § 2 školského zákona požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého boli tieto špeciálne potreby diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

Takémuto žiakovi, je potrebné na podporu efektívneho a kvalitného vzdelávania zabezpečiť také podmienky, ktoré umožnia vytvoriť vhodné prostredie zodpovedajúce jeho potrebám pri výchove a vzdelávaní.

Riaditeľstvo školy, učitelia, vychovávateľky, ale aj žiaci uvítali možnosť realizácie podporného tímu na škole. Školská psychologička i pedagogické asistentky úzko spolupracujú s ostatnými pedagogickými zamestnancami a vedením školy.

 

 

Základné informácie o projekte:

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

Viac na: https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Názov, kód v ITMS:  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Kód projektu:  v ITMS2014+ – 312011AQI4

Miesto realizácie : Celé územie SR

Kód výzvy : OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

Názov operačného programu: Op Ľudské zdroje

Názov prioritnej osi : Vzdelávanie

Názov investičnej priority : Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

Špecifický cieľ:  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a

                         zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Obdobie realizácie: 30. 06. 2020 – 31. 12. 2022

Personálne zabezpečenie inklúzie:  pedagogickí a odborní zamestnanci

  • pedagogickí asistenti
  • školskí psychológovia
  • sociálni pedagógovia
  • špeciálni pedagógovia

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje“

 

                                                   

 

                                                                 

 

                                                          

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Bernolákova 35
  • +421 35 6502633
    +421 911766099

Fotogaléria