Navigácia

Školský psychológ

 

Školská psychologička:


Mgr. Veronika Andelová
 

Hlavnou úlohou školského psychológa v základnej škole je vykonávať odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v základnej škole.

Vykonáva odborné činnosti psychologického poradenstva a konzultácie individuálne a skupinovo. Odbornú psychologickú starostlivosť poskytuje žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu školy a pedagogickým zamestnancom.

Konkrétnou náplňou jeho práce je činnosť:

 • diagnostická
 • intervenčná
 • preventívna
 • poradenská
   

Konzultačné hodiny

KONZULTAČNÉ HODINY PRE RODIČOV:
streda od 13,00 h do 15,00 h


KONZULTAČNÉ HODINY PRE UČITEĽOV A ŽIAKOV:
denne od 8,00 h do 13,00 h


Konzultácia v inom čase je možná po telefonickom kontakte
 

Ako kontaktovať školského psychológa?

 • osobne v škole
 • telefonicky na čísle: 0919 317 255
 • emailom veronika.andelova@zsbersu.sk
 • prostredníctvom triedneho učiteľa
   

Psychológ zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme v základnej škole.

 

 

VZDELÁVACÍ PROGRAM DRUHÝ KROK

„KDE SÚ DOBRÉ VZŤAHY, TAM SA DEŤOM DARÍ

 

Naša škola sa zapojila v rámci projektu „odpíšeme ti“ do nepeňažnej grantovej výzvy vyhlásenej Nadáciou Televízie Markíza. Na základe hodnotiaceho procesu bola vybraná ako účastník preventívneho programu. DRUHÝ KROK je preventívny program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí v materských školách a na 1.stupni základných škôl. Pomocou programu Druhý krok bude školská psychologička počas školského roka 2022/2023 realizovať aktivity zamerané na prevenciu šikanovania. Jeho cieľom je podať pomocnú ruku a byť oporou pre obete šikany, ktoré sa častokrát nevedia alebo nemajú na koho obrátiť. O téme šikany je potrebné preto otvorene hovoriť a diskutovať. Program Druhý krok kladie dôraz na sociálno-emocionálne učenie a sociálne zručnosti ako súčasť riešenia problému šikanovania. Učebné plány a osnovy založené na výsledkoch výskumov, v ktorých je zakomponované rozvíjanie sociálno-emocionálnych kompetencií, pomáha budovať fyzicky a emočne bezpečné školské prostredie a dokonca zabezpečuje a zlepšuje výkon žiakov. Program sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok sa zameriava na základné sociálno-emocionálne zručnosti, ktoré sú obzvlášť dôležité v prevencii šikanovania, zahrňujúc rozvoj empatie, riadenia emócií a riešenia sociálnych problémov. Súčasťou týchto lekcií je tiež budovanie priateľstva a asertivity, čo sú kľúčovými zručnosťami v prevencii šikanovania.

Základné ciele programu:

 1. Rozvíjať empatiu u detí.  Vedieť pochopiť svoje emócie a vedieť o nich rozprávať je u detí prvým krokom k pochopeniu pocitov iných a vcítenia sa do ich prežívanej
  situácie.
 2. Znížiť agresiu a agresivitu na školách. Šikanovanie medzi spolužiakmi či útoky na učiteľov sa v súčasnosti stáva úplne bežnou súčasťou v živote našich detí. Tomuto
  negatívnemu trendu sa snažíme zabrániť práve prácou s deťmi, ich emóciami, sociálnymi kompetenciami a morálne správnym riešením konfliktov.
 3. Zvýšiť toleranciu k odlišnostiam v školách. Intolerancia medzi žiakmi narastá. Prvotné príznaky sú badateľné už na prvom stupni základných škôl, a preto je potrebné začať pracovať s deťmi oveľa skôr , rozvíjať už v predškolskom veku a v mladšom školskom veku  ich toleranciu k fyzickým, psychickým aj sociálnym odlišnostiam a podchytiť intoleranciu k odlišnostiam naozaj už v začiatkoch.
 4. Zlepšiť spoluprácu školy a rodiny. Súčasnou úlohou učiteľa nie je len vzdelávanie detí, ale aj ich výchova. Určením pravidiel spolupráce so žiakmi, ale aj ich rodičmi a
  spolupodieľanie sa na práci s programom má význam ako na existenciu detí v triede, tak aj na život mimo školskej lavice.
 5. Prevencia. Čím skôr začneme s deťmi pracovať, tým skôr potlačíme či úplne zabránime negatívnemu spoločenskému správaniu na školách a podporíme ich zdravý rozvoj osobnosti.

 

Preventívny program  v origináli SECOND STEP je už bežnou súčasťou vyučovania v materských a základných škôl v mnohých krajinách sveta ako napr. vo Fínsku, Nemecku, Dánsku, Nórsku, Švédsku, Veľkej  Británii, Rakúsku, Islande, Lotyšsku, Kanade, USA, Japonsku či Austrálii.

 

Projekt je výsledkom iniciatívy Nadácie Markíza, ktorá sa v boji proti šikanovaniu a v prevencii šikanovania spojila s odborníkmi z oblasti psychológie, výskumu a stratégie. Partnermi projektu sú Linka detskej istoty, n. o. a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornou garantkou je renomovaná detská psychologička s dlhoročnou praxou PaedDr. Petra Arslan Šinková, ktorá pri projekte stojí od jeho začiatku.

 

Naše poslanie je zachovať detský svet tak krásnym, čistým a bezstarostným, ako sme ho mali aj my.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Bernolákova 35
 • +421 35 6502633
  +421 911766099

Fotogaléria