Navigácia

Pedagogický asistent

 

Pedagogické asistentky:

 

Ing. Jana Mellenová

    Ivana Kasáčová

 

Základné informácie o činnosti pedagogického asistenta:

 • priama činnosť so žiakmi so ŠVVP počas výučby
 • spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy
 • uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo  zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka
 • uľahčovanie adaptácie dieťaťa na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér
 • vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok a pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.
 • priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných)
 • sprevádzanie žiakov a dozor počas školských výletov
 • spolupráca pri spoločenských aktivitách, športových podujatiach a podobne
 • komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa alebo žiaka o procese výchovy a vzdelávania
 • oboznamovanie sa v potrebnej miere so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka a s jeho rodinným prostredím
 • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme

Hlavnou náplňou práce pedagogického asistenta je pomáhať žiakom priamo na vyučovacích hodinách. Pomoc spočíva najmä v individuálnom prístupe ku všetkým žiakom, a to nielen k žiakom s rôznymi poruchami učenia, či pozornosti.

V rámci vyučovacej hodiny pomáha žiakom so ŠVVP pri riešení zadaných úloh, vysvetľuje a objasňuje učivo, pomáha pracovať s pomôckami /kružidlom, pravítkom,../, pomáha písať poznámky. So žiakmi v družine píše domáce úlohy, prípadne upevňuje získané vedomosti. Pristupuje k žiakom individuálne, podľa ich vlastného tempa a potrieb. Uľahčuje im adaptáciu a je spojivom medzi učiteľom, žiakmi, rodičom a dieťaťom. Napomáha prekonávať bariéry vo vzdelávaní a je dôležitou súčasťou školského života žiakov a učiteľov.

Pedagogický asistent:    Krátky sprievodca inkluzívnou podporou práce pedagogických asistentov

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Bernolákova 35
 • +421 35 6502633
  +421 911766099

Fotogaléria